Politiky a certifikace

Firma Tecnocap SRO není součástí potravinářského průmyslu, ale vzhledem k tomu, že naše produkty přicházejí do přímého kontaktu s potravinou, vztahuje se na nás celá řada povinností běžných v potravinářství. Je to především oblast bezpečnosti potravin, do které patří HACCP a správná výrobní a hygienická praxe.

Plníme a dodržujeme také další normy a evropské standardy, z nichž některé máme certifikované. Certifikace pomáhají jak našim obchodníkům, tak jsou důležitým vodítkem pro naše odběratele, jimž dáváme najevo náš důraz na kvalitu a další oblasti. Někteří odběratelé to mají i jako jedno z kritérií, zda s námi budou spolupracovat a odebírat víčka.

Systém řízení kvality – ISO 9001:2015
Norma vznikla pro potřeby sériové výroby. Zajištěna je neměnná kvalita výroby, aniž by byl testován každý výrobek. Principem je dodržování stanovených cílů a plánů, jejich realizace a následné měření, kontrola a vyhodnocování. Norma obsahuje řízení dokumentace, komunikaci se zákazníky, hodnocení dodavatelů, zabývá se interními audity, které jsou důležité pro získání zpětné vazby.

Bezpečnost potravin – ISO 22000:2006
ISO 22000 není již samostatně recertifikováno, neboť je zahrnuto v normě BRC.

Management životního prostředí (EMS) – ISO 14001:2015
EMS je systém řízení, který se zabývá sledováním a zlepšováním všech činností podniku, které ovlivňují, nebo mohou ovlivnit, kvalitu životního prostředí nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zavedením tohoto systému se podnik zavazuje, že bude veškeré své činnosti vykonávat tak, aby došlo ke snížení zatížení životního prostředí i zdraví obyvatel. Snažíme se předcházet vzniku odpadů, snižovat spotřebu vody, zamezovat znečišťování odpadních vod, snižovat množství emisí vypouštěných do ovzduší, nedopustit úniky nebezpečných látek, atd.
Na našich webových stránkách je vystavena Politika EMS, kterou se zavazujeme brát ohledy na životní prostředí a minimalizovat svůj negativní vliv na něj. Důraz je kladen na zpřehlednění systému odpadového hospodářství. Zavedení EMS podporuje také obchodní zájmy podniku. Stále častěji si zákazníci vybírají své dodavatele podle jejich přístupu k životnímu prostředí. Na recepci podniku je k dispozici formulář, do kterého mohou zainteresované osoby (externí i zaměstnanci) vyjadřovat své připomínky k ovlivňování životního prostředí firmou Tecnocap s.r.o.

BRC
BRC (British Retail Consortium) je mezinárodní certifikace vytvořená pro potravinářské provozy. Pomáhá firmám plnit náročné legislativní požadavky a zároveň zaručovat konečným spotřebitelům kvalitu a bezpečnost dodávaných produktů. Certifikaci vytvořila britská organizace sdružující většinu obchodních společností působících ve Velké Británii, včetně prodejců potravin. Nově je certifikace nazývána jako Global Standard for Food Safety (Globální norma pro bezpečnost potravin).
Naší firmy se bude týkat BRC/IoP Global Standard for Food Packaging, neboť jsme dodavatel materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami. Certifikace BRC byla realizována 29.4.2015.

SMETA – Certifikace společenské odpovědnosti
Certifikace SMETA (The Sedex Members Ethical Trade Audit) byla certifikována v naší firmě v říjnu 2014. Splněním podmínek čtyř pilířového auditu je garantováno dodržování bezpečnosti práce, etických požadavků v přístupu k zaměstnancům i v obchodování, a odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Certifikací SMETA podporuje naše firma své aktivity v oblasti společenské odpovědnosti, ale posílí také své postavení na trhu, neboť generuje konkurenční výhodu zařazením se mezi firmy společensky odpovědné. Čím dál více nadnárodních korporací upřednostňuje spolupracovat s takto smýšlejícími firmami.

Interní audity
Nedílnou součástí zavedených systémů řízení (zavedených norem ISO) jsou interní audity. Realizovány jsou za účelem poskytnutí vedení firmy objektivní a nezkreslené informace o měřeních, analýzách a funkčnosti celého systému. Každý rok na jaře jsou vedeny interní audity, v rámci kterých je kontrolována shoda procesů s platnou dokumentací a mimo jiné je také ověřována připravenost firmy na recertifikační, případně kontrolní audity. Jednotlivým oddělením jsou vytknuty slabé stránky, vyzdvihnuty silné stránky a vymezeny neshody.

Zákaznické audity
Čím dál častěji je naše výroba auditována přímo zákazníky. Většinou jsou to nadnárodní společnosti, které mají celá oddělení schvalující své dodavatele. Kromě ceny hodnotí například  kvalitu a bezpečnost výrobku, čistotu provozů, chování a vybavení zaměstnanců, způsob kontroly kvality, dodržování certifikovaných standardů, dále třeba vztah k životnímu prostředí a ke společenské odpovědnosti.
Proto je velmi důležité, aby všichni zaměstnanci dodržovali platná a schválená pravidla. Jejich neplnění může například znamenat ztrátu významného zákazníka nebo nezískání nového kontraktu.